Privacy Policy


The Creating Dutchman (hierna: TCD) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door TCD worden verwerkt. TCD acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. TCD zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

TCD verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan TCD, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met TCD of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

De persoonsgegevens die u aan TCD verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien u, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail persoonsgegevens verstrekt, worden deze door TCD uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met TCD hebt gesloten, worden de door u in dat kader opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en TCD gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en TCD gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

Daarnaast verwerkt TCD persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen TCD of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van deze website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van TCD, om deze website en e-mailvoorzieningen van TCD te kunnen exploiteren, de exploitant van de door TCD gebruikte cloud-software, zoals Google Drive, voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van TCD te kunnen verzorgen. In dat kader maakt TCD voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van TCD noodzakelijk is.

Ook betreft een gerechtvaardigd belang het verwerken door TCD van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een opdrachtgever van TCD persoonsgegevens, zoals e-mailadressen, e-mailberichten met inhoud en telefoonnummers van zijn werknemers aan TCD verstrekt. Vorenstaande verwerking van persoonsgegevens geschiedt eveneens uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende opdrachtgever van TCD noodzakelijk is.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde personen werkzaam binnen TCD toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele derden aan wie TCD persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. TCD zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van TCD vallen, evenals eventueel door TCD ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover TCD de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal TCD de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als TCD, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die TCD gebruikt

TCD gebruikt functionele en analytische cookies op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om deze website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt TCD gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt TCD gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze deze website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op deze website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van deze website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om TCD te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij TCD een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die TCD verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door TCD slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. TCD legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door TCD, kunt u contact opnemen met TCD. TCD helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TCD of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

The Creating Dutchman
Bisschopstraat 37B

7571CX Oldenzaal

Telefoonnummers:

+31 (0)6 28 26 43 41 (Nederland)

+31 (0)6 30 39 52 96 (Duitsland)

E-mailadres:

info@thecreatingdutchman.nl